achoiq

adêng

adiên

adiên [ʔadiən] n tray; Khantoke table mâm [Woven basket on stand used as serving tray for rice.] cl: pláh 6.6.4.2. Weaving baskets and mats. 5.2.2.8. Eating utensil. 5.2.1.3. Cooking utensil

adư

aloun

alôn

alơiq

apóq

apóq mung

atéh