chil

chuôt

clíng₁

kiêp

lleih

lleih [ʔəl.lḭːh] n part of bird trap cái bắt chim cl: ntrayh; pc pk dial.: layh 6.4.2. Trap

llom

llom [ʔəl.lɔːm] n classifier for traps cây, cá spec: llom kiêp, llom aram; pa dial.: nlom 6.4.2. Trap

mbén

ntứp

nhaq₁

pachuôt