cleo

dâyh

dêr

dêr [deːr] v shatter bamboo for making torches đập đánh caus: padêr; nomi: pardêr; invol: tadêr; rep: dadêr 7.8.1. Break. 2.5.3. Injure

llóung₂

llóung₂ [ʔəl.lṵŋ] vs punctured lủng syn: tarlóung 2.5.3. Injure

paldóung

pangha

râyh

râyh [rɤs] vt whip quất (roi) nomi: parrâyh; recp: tarrâyh; redup: rirâyh râyh; nomi: rnâyh 4.7.7. Punish. 2.5.3. Injure. 7.7.1. Hit

tacút

tardouih

tardouih [tər.dṵːs] vt stub toe vấp 2.5.3. Injure. 7.7.3. Kick

tarlóung₂