cune a–êp

cune a–êp [kunɛː ʔaʔeːp] n wild pig heo rừng cf: alic. 1.6.1.1.3. Hoofed animals. 6.3.1.4. Pig (cmpd)

cune rlap

cune rlap [kunɛː ʔər.laːp] n wild pigs; peccary? heo bầy; heo rừng [Small, travel in herds.] cl: lám; spec: cune rlap 1.6.1.1.3. Hoofed animals (cmpd)

cune yóung

cune yóung [kunɛː jṵŋ] pc n deer con nai syn: , pl dial.: dyơt; cl: lám; sound: péo, pép, póup cf: adyaơnh. 1.6.1.1.3. Hoofed animals (cmpd)

cưu

dyéng

dyơt

dyơt [ʄɤːt] n deer con nai syn: , spec: cune dyơt; cl: lám cf: poaih. 1.6.1.1.3. Hoofed animals

kéh₁

lưa

lưa [lɯə] n donkey lưa [Not usually distinguished from axéh. ] cf: axéh 2. 1.6.1.1.3. Hoofed animals (VN)

mbeq

mbeq [ʔəmbɛːʔ] n goat con dê 1.6.1.1.3. Hoofed animals

panhóh

panhóh [paɲɔh] n deer con nai syn: , 1.6.1.1.3. Hoofed animals