beah

cáơc

cáơc [kɯ̰k] vs full after eating no 5.2.2. Eat. 8.1.8. Full

cha

cha atróunh apóunh mpár

cha non

chicha

dyép

dyép [ʄɛp] v taste, touch with tongue nếm thử sit: nhóung dyép; caus: padyép; invol: tadyép cf: póunh. 5.2.2. Eat

dyeam

dyeam [ʄḭam] vs delicious ngon 5.2.2. Eat

dyiêl

dyiêl [ʄiəl] pa v lick liếm pl dial.: leah 5.2.2. Eat

dyiêm

dyiêm [ʄiəm] pa vs delicious ngon pl dial.: dyeam 5.2.2. Eat. 2.3.3. Taste