acút

acút [ʔakut] vt cut off cắt; ngắt redup: acút cút 7.8.3. Cut

cacóh

caclat

canút

cát₂

cát₂ [kat] vt cut in two, e.g., vine or harvesting grain cắt caus: tacát, pacát; nomi: parcát; recp: tarcát; invol: tacát; compl: cacát; nomi: racát cf: canát. 7.8.3. Cut

cóh₃

cóh₃ [kɔh] vt chop cf: canóh. 6.6.3.1. Lumbering. 7.8.3. Cut. 6.6.3. Working with wood

cút₁

cháh

châc

châc [cɤk] vt cut potato when digging it up recp: tarchâc; invol: tachâc 7.8.3. Cut

châl₁

châl₁ [cɤl] vt chop around bamboo or cane, cut off a piece, cut into sections chạt hai nomi: pachâl, parchâl; recp: tarchâl; invol: tachâl; rep: chichâl 6.6.3.1. Lumbering. 7.8.3. Cut. 6.6.3. Working with wood