lít

lxam

lxam [ʔəl.saːm] adv.t winter season (November-January) mùa lạnh [But really based on crops, not weather] spec: nno lxam; pa dial.: lixam cf: nno. 8.4.1. Period of time. 8.4. Time. 8.4.1.1. Calendar

nno

ntôm calang

ntôm camuiq

ntôm ilau

ntôm palnoang

ntôm pứng

ntôm tacoi

nhanhom

nhanhom [ɲaɲɔːm] adv.t fall season (August-October) mùa thu [But really based on rice and corn crops, not weather] spec: nno nhanhom cf: nno. 8.4.1. Period of time. 8.4. Time. 8.4.1.1. Calendar