aq₁

cangcream

dâyh

dêr

dêr [deːr] v shatter bamboo for making torches đập đánh caus: padêr; nomi: pardêr; invol: tadêr; rep: dadêr 7.8.1. Break. 2.5.3. Injure

doah

la₄

mbếq

mpâng

mpơi

mpơi [ʔəmpɤːj] vs broken, smashed vỡ, bể Mpơi tơat-dơat. Smashed flat. [As glass things in a package dropped.] cf: uváh. 7.8.1. Break

ntéiq₁