aơc aơc

nhaơm nhaơm

ngóuh ngóuh

ngeiq

ngeiq [ŋḭːʔ] exp call of small buffalo tiếng kêu con trâu pk dial.: ngơaiq ngơaiq 1.6.4.3. Animal sounds

khouich

khouich [khṵːc] v whistle húyt gío 1.6.4.3. Animal sounds. 2.1.1.4. Mouth

hear

hear [hḭar] vi scream, squeal (pig) hét; kêu la syn: crao, arourecp: tarhear cf: tammâr. 3.5.1.1.1. Shout. 1.6.4.3. Animal sounds

dyei dye

cróuc

chóuc chóuc

cuhoaiq

cuhoaiq [kuhṵajʔ] pk v whistle húyt gío pl dial.: cakhoaiq 1.6.4.3. Animal sounds. 2.1.1.4. Mouth