r–iq r–oaq [ʔər.ʔiːʔ ʔər.ʔṵaʔ] exp of staying home not doing anything ở không, nhàn rỗi pa dial.: ng–iq ng–oaq (redup)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *