Vietnamese - Pacoh


x


xức (dầu)
xức dầu
xúc giác
xúc miệng
xúc óng
xúc phạm
xúc phạm đồ phụng vụ
xui xẻo
xưng
xứng đáng
xung quanh
xưng tội
xuôi hướng này
xuồng
xuống
xương
xương bánh chè
xuống gấp
xương lưng
xương sống
xương sườn
xuốt
xướt
xuyên qua
xuyên tạc