Vietnamese - Pacoh


x


xâu cá
xâu giòi
xấu mặt
xấu, tráo
xây cầu qua
xây dựng
xây dựng nhau
xay lúa
xây lưng
xây mặt
xây qua xây tai
xe
xe bò
xe cài
xế chiều
xe đạp
xé hai, tách ra
xe máy
xé nhiều miếng
xé rách
xẻ rãnh
xe tải
xem một phần nhỏ, xem một tí
xem xét lại
xéo
xếp hàng
xếp hàng đi
xếp loại
xếp nếp
xét
xét xử
xì nước độc
xi-măng
xỉa răng