Vietnamese - Pacoh


u


u–ám
ung người
uốn
uốn cong
uốn éo
uỡn ngực
uốn quăn
uống
uông mà không cố ý
uổng phí
uống thử một ít
uừa