Vietnamese - Pacoh


q


qua
qua bằng xuồng
quả bầu
qua bên kia
quả đất
quả dừa
quả dứa
quả khế
quà tặng
qua xuống bên trái
qủa-phụ
quăm quắp
quan
quần
quận
quần aó
quân đội
quan hệ
quan hệ các anh em rể
quản lý
quằn quại
quấn quanh
quan tài nhỏ
quan tòa
quận trưởng
quấn vật gì chung quanh
quăn, xoắn
quảng
quăng
quang (lưới)
quăng lưới
quanh
quanh co
quào
quắp
quạt