Vietnamese - Pacoh


n


n+ụ
nấc cục
nấc thang
nách
nải chuối
năm
nấm
nằm (chó hoặc mèo)
nằm (ngủ)
nằm co
nằm co tròn
nằm dài
nằm dài, trườn
nằm khom
nằm lật ngửa
nắm lấy
nàm lơ mơ
nằm một đông
năm nay
nằm ngả
nằm ngã
nằm ngả lưng
nàm ngả, ngửa
nằm nghiêng
năm ngoái
nằm ngửa
nằm nhà thương
nằm quanh vòng (rắn)
nằm sấp
nằm sấp mặt
nằm sóng-sượt
nắm tay
nàm thảng
năm thứ bảy
năm thứ chín
năm thứ mười
năm thứ năm