Vietnamese - Pacoh


i


im lảng
im lặng
im, mát (bóng)