Vietnamese - Pacoh


i


ì ra, không xô đẩy nổi
ích kỷ
im lảng
im lặng
im, mát (bóng)
ít
ít gạo
ít khi
ít người