Vietnamese - Pacoh


h


hạ (mình)
hà hiếp
hà miệng
hạ xuống
hạ xuống, đáp xuống
hạch
hai
hại
hai (không noi hai lời)
hai bên
hải cảng
hài lòng
hái lúa
hai mặt
hai mươi
hai mươi mốt
hai năm sau
hai người
hai ngừơi
hai ngưới ấy
hai người chúng tôi
hai người chúng tôi, chúng ta
hai người đó
hai người đồng y
hầm
hâm cơm
hâm hẩm
ham hồ
ham muốn
hàm thích
hạn-hán
hang
hang đá, hâm hố
hàng ế