Vietnamese - Pacoh


g


gà công kêu như gà mai
gà gái ô-ố
gà gáy
gà mai kêu khi đẻ trứng
gà nướng
gà rưng
gà trống
gà vịt
gạc qua
gác xép
gạch
gạch vào
gài bẫi
gài cửa
gải đơn
gai góc
gai mắc cở
gặm
gầm gừ
gặm, nhấm, riả
gặm, như ăn bắp
gan
gần
gần đất
gần gang tay
gần lắm
gần nhau
gan óc