Vietnamese - Pacoh


d


da không lên
dạ, ừ
dài
dải
dài (áo)
dài lắm
dài qúa
dài sòng sọc
dài tới gọt chân
dám
dầm (mưa)
dẫm lên nhau
dán
dạn
dân
dẫn
dấn
dần dần
dằn dằn xuốn
dẫn dắt
dấn dưới nước
dẫn đường, chỉ dẫn
dẫn vào
dâng lên
dàng ở trên bếp để hơ khô
dàng phơi
danh giứt nhau
dánh nặng cái đầu
danh từ (ngôn ngữ học)
dao bài
dao cạo
dao con chó
dao găm
dao mác
dạp
dập dồi