Vietnamese - Pacoh


a


a ha!
a rê
a–em út
ác tính và đau đớn
ách heo
ai ăn mình chịu
ai đó
alêr
ẩm
ầm ĩ
ấm nước
âm thanh
âm thanh gây ra khi bắn súng hay cung
ẩm thấp
ẩm ướt
ấn
ăn
ăn bộc
ăn cắp
ăn cho hết
ăn chơi
ăn cỏ
ăn cơm lễ
ăn cơm vô cơm