Vietnamese - Pacoh


a


ăn điệc
ân điển
ẩn dụ
ăn gian
ăn hết
ăn hiếp
ân huệ
ăn không hợp
ăn không ngon
ăn khớp với nhau
ăn miếng to
ăn một mình không vui
ăn năn
ăn nết ở
an ninh
ãn non
ăn nuốt
ân nuốt nhau
ấn rét
ân thưởng
ăn tiệc
an ủi
ăn xầu
ăn xin
an-ủi
anh (em) rể
anh (em) vợ
anh cả
anh chị
anh chị em
anh của em gái