Vietnamese - Pacohở bên cạnh
ở bên kia
ở chung
ở đâu
ở đâu, mô
ở dưới
ở dưới kia
ở dưới xa hơn
ở gần
ở giũa
ở giữa
ổ khóa
ở không, nhàn rỗi
ó ma lai
ở một mình
ở sau
ở tại
ở trên
ở trên--ở dưới
ở trong
ở trước
ở tù
ô uế
ô-liu
Ơ!
óan giận, cháp nhát
oán trách