Pacoh - English


a


abel thaiq [ʔabɛːl thaːjʔ] vs worthy; welcoming; hospitable xứng đáng Binomial (cmpd)
abeng [ʔabɛːŋ] n small branch; twig nhánh cf: akeq. 1.5. Plant. 1.5.1. Tree
abeng taleng tandéh [ʔabɛːŋ talɛːŋ tən.dɛh] np large branch canh cây ant: ngarngeq ngarngức Trinomial (cmpd, redup)
abêh [ʔabeːh] n kind of squirrel con sóc syn: tandayh gen: a–ât abêh cf: tamplát., tilê., taryơng., atơ., adyop. 1.6.1.1.4. Rodent
abéih [ʔabḭh] vt fish đành cá syn: abayh redup: babéih abéih 1.6.1.5. Fish
abéinh [ʔabḭɲ] vt not to want không muốn Do cốh abéinh cư bôn. He doesn’t want what I have. May ính cha lâyq? Abéinh. You want to eat? No. pk dial.: abánh
abeat [ʔabḭat] n kind of bird thứ chim Ngai veng parúng achéiq abeat ân trang dáng tua iri ngcốh. They chased the bird that roosted in the top of that banyon tree. 1.6.1.2. Bird
abíl [ʔabil] n mouse; rat con chuột cl: lám cf: parxáp., pardúng. 1.6.1.1.4. Rodent
abíl anhéih [ʔabil ʔaɲḭh] n small rat con chuột nhỏ cl: lám; pk dial.: abíl tarréh; sound: dyei dye 1.6.1.1.4. Rodent (cmpd)
abít [ʔasṵŋ ʔabit] n thorn, barb bụi gai 1.5.5. Parts of a plant
abóc [ʔabɔk] pk n brain não (óc) pl dial.: abóuc 2.1.1. Head
abóh [ʔabɔh] n 1ashes tro syn: rlóuc cf: amóui. 5.5.5. What fires produce 2kitchen nhà bếp cf: axóng. 5.2.1. Food preparation. 6.5.2.7. Room 3family gia đình cf: nnúng. 4.1.9.8. Family, clan
abóh apéh [ʔabɔh ʔapɛh] n 1kitchen nhà bếp Binomial 2family gia đình (cmpd, redup)
abou [ʔabṵː] n owl chim cư; chim mèo cl: lám; gen: achéiq abou; pk dial.: abo cf: curóuq. 1.6.1.2. Bird
abouih [ʔabṵːs] n kingfisher sả cá; thằng chài gen: achéiq 1.6.1.2. Bird
abouih lao [ʔabṵːs laːw] n white-breasted kingfisher chim bói cá 1.6.1.2. Bird Halcyon smyrnensis fusca (cmpd)
abóuc [ʔabṵk] n brain óc; não pa dial.: abuaq 2.1.1. Head
abôn [ʔaboːn] vt get, hunt, trap and catch fish, birds, animals được Achai abôn boaiq alứng cư. Big brother got fish with me. [Causative of bôn. ] 6.4.2. Trap. 7.4.3. Get
abôn boaiq [ʔaboːn bṵajʔ] vp fishing; cathing fish đánh cá 6.4. Hunt and fish (cmpd)
abơ [ʔabɤː] vt (leave) lying around để_không_cẩn_thận sit: doq abơ
abơnh [ʔabɤːɲ] pa; pc n whiskers; beard râu Nhar nham abơnh. Of full, thick beard. pl dial.: atrơm
abơnh beauq [ʔabɤːɲ bḭawʔ] n mustache râu Nhar nham abơnh. Of full, thick beard. pl dial.: atrơm 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal Binomial (cmpd)
abơt [ʔabɤːt] vt accuse falsely tố cáo
abaơt [ʔabɯ̰ːt] vi exaggerate; slander nói thêm, để thêm Acâp tông abaơt ado do cốh. Don’t exaggerate about him. syn: apiên pa dial.: abơt
abaơt apiên [ʔabɯ̰ːt ʔapiən] vi exaggerate; slander nói thêm, để thêm Binomial (cmpd)