clưng₁

clưng₁ [klɯːŋ] vt tie up [As with rope or chain.] pl dial.: cloi 7.5.4. Tie

kiteing

kiteing [kitḭːŋ] vt tie around waist like a belt buộc pk dial.: kitân; nomi: canteing 7.5.4. Tie

kính

lếh

loar₁

tacloi

takéoq

táng

tarloaiq

tean