acol

achít₂

akeaih

akih

akih [ʔakiːh] pa num.ord ninth thứ chín pc pl dial.: akeaih 8.1.1. Number

amoui

amoui [ʔamṵːj] sp. var.: Amoui num.ord first thứ nhứt pa dial.: amôi; pc pk dial.: amui 8.1.1.2. Ordinal numbers. 8.4.5.1.2. First. 8.1.1. Number

amôi

apát

apát [ʔapat] num sixth thứ sáu 8.1.1. Number

apôl

axông₁

axông₁ [ʔasoːŋ] num fifth 8.1.1. Number

babar