achau

achau [ʔacaw] n.kin grandchild cháu cl: lám; title: chau cf: chau., acay., achân., ache. 4.1.9. Kinship

achân

achân [ʔacɤn] pk n.kin great great grandchild chắt pl dial.: achet; pa dial.: chat cf: acay., ache., achau., chau. 4.1.9. Kinship

ache

acheh₁

acheh₂

acheh₂ [ʔacɛːh] pa n.kin great great grandfather ông sơ cpart: aye, chat ‘great-great-grandchild’; pl dial.: achoh; pk dial.: achúh 4.1.9. Kinship

acheh achoh

achet

achet [ʔacɛːt] n.kin great great grandchild chắt pa dial.: chat; pk dial.: achân 4.1.9. Kinship

acheih

acheih [ʔacḭːh] n.kin great grandmother bà cố; cụ bà cpart: achuôih ‘great-grandfather’, che ‘great-grandchild’; pk dial.: achêh 4.1.9. Kinship

achiêc

achoh₁

achoh₁ [ʔacɔːh] n.kin great great grandfather ông sơ pa dial.: acheh; pk dial.: achúh 4.1.9. Kinship