abur

abur [ʔabuːr] n termite con môí cf: camoar. 1.6.1.7. Insect

acup cap

acup cap [ʔakuːp kaːp] n scorpion cung bọ cạp [Rare in mountains.] syn: candeam-rám, caldem 1.6.1.7. Insect (cmpd, redup)

achár

adúq₁

adúq₁ [ʔaduʔ] n large hairy caterpillar in bamboo–good to eat con luy [Laid beside anhum_abúng. ] cl: lám cf: anhum. 1.6.1.7. Insect

adưl

akhúq khâq

alang leap

alêng

alêng [ʔaleːŋ] n ant con kiến syn: amuiq 1.6.1.7. Insect may be classifier for termites

alêng rôh rông

aliêm