abuôiq

ac

achít₁

âp eap

bác

chât

choih

choih [cɔːs] v kick straight and hard đá syn: câq nomi: pachoih, parchoih; recp: tarchoih; invol: tachoih cf: kichíh., kichuyh., câq. 2.5.3. Injure. 7.7.3. Kick

choul

chóuq

chốc