abeat

abou

abou [ʔabṵː] n owl chim cư; chim mèo cl: lám; gen: achéiq abou; pk dial.: abo cf: curóuq. 1.6.1.2. Bird

abouih

abouih [ʔabṵːs] n kingfisher sả cá; thằng chài gen: achéiq 1.6.1.2. Bird

abouih lao

abouih lao [ʔabṵːs laːw] n white-breasted kingfisher chim bói cá 1.6.1.2. Bird Halcyon smyrnensis fusca (cmpd)

achéq

achéq [ʔacɛʔ] pa; pk achếq n bird con chim cl: lám; pl dial.: achéiq 1.6.1.2. Bird

achếq nnár

achếq nnár [ʔaceʔ ʔən.nar] pk n bird con chim cl: lám; pl dial.: achéiq 1.6.1.2. Bird

achéiq

achéiq [ʔacḭʔ] n bird con chim cl: lám; pa pk dial.: achéq 1.6.1.2. Bird

acreic

acreic [ʔakrḭːk] n parakeet; love bird vẹt nhỏ spec: atiêt acreic, achéiq acreic; pk dial.: atiêt acrec 1.6.1.2. Bird

adeir

adeir [ʔadḭːr] n pintail snipe vịt nhọn đuôi pk dial.: achéq abíl 1.6.1.2. Bird Capella stenura

angoung

angoung [ʔaŋṵːŋ] n goose con ngỗng cl: lám; pk dial.: cungoq 1.6.1.2. Bird