Vietnamese - Pacoh


m


mỗi
mời
mới
mỏi -mệt
mời . .
mời ao yếm
mới bắt đầu
moi bữa
mối cánh
môi đỏ mọng - đẹp
mời làm lễ ăn trâu
mới mọc
mỗi một
mới ngủ dậy vẫn buồn ngủ
mỗi người
mọi người, ai ai
mời nhau
mới qua rồi
mồi thù lù, đậu (chim)
mời, đưa
mới, hồi nãy, khi nãy
mỗi, mọi
moi, xoi lỗ
mõm
mốn
môn đệ
mong
mỏng
móng
mộng
móng chân
mông đít
mồng gà