Vietnamese - Pacoh


m


mânh mông
mạnh nhất
mạo làm
mão triều thiên
mập béo
mập chân ta
mập mờ
mập, béo mỡ
mát
mắt
mất
mặt (nước)
mắt cá chân
mất can đảm
mắt cây
mặt dài
mặt đất, quả dất
mật gan
mắt hột
mất kính trọng
mắt lé
mất mặt
mặt méo
mắt mờ
mặt mũi
mắt nhìn trừng trừng
mặt nước
mật ong
mất thiệt
mất tiêu
mặt trăng
mặt trời
mặt trời cao
mặt trời lạn
mặt trời lặn