Vietnamese - Pacoh


m


mài
mãi
mái chèo
mài không sắc
mãi mãi
mãi miết
mai mốt
mái sà
mâm
mấm ruốc
mạn
mặn
man cá
màn che
mãn khoá
mãn nguyện
mạn quá
mặn vừa cho ăn
máng
mang dép, giày
măng gìa
mang một tay
măng tốt
măng tre
mang về
mạnh
mạnh khoẻ
mạnh khỏe