Vietnamese - Pacoh


m


mười
mười ba
mười bảy
mười bốn
mười chín
mười hai
mừơi hai giờ trưa
mười lăm
muối mắt
mười một
mười năm
mười ngàn
mười nghìn
muối nhỏ
mười sáu
mười tám
muốn
mượn
muôn đời
muốn làm cười
mượn một chút
muôn muôn nghìn nghìn
muổng
muỗng
mướp
mút
mụt
mụt cóc
mút nhỏ
mưu chước
mưu kế