Vietnamese - Pacoh


m


một thí
một thứ cá
một thứ cây
một thứ cây độc
một thứ chim
một thứ gạo
một thứ nếp
một thứ trái
một tí
một trăm
một trăm ba mươi lăm
một trăm ngàn
một trăm nghìn
moui trên nhô ra và cong vòng lên
mù-mịt
mù, đui
mùa
mưa
mửa
mưa đá
múa dún, gium xong
mùa hái lúa
mùa hè
mùa lạnh