Vietnamese - Pacohở bên cạnh
ở bên kia
ở chung
ở đâu
ở đâu, mô
ở dưới
ở dưới kia
ở dưới xa hơn
ở gần
ở giũa
ở giữa
ở không, nhàn rỗi
ở một mình
ở sau
ở tại
ở trên
ở trên--ở dưới
ở trong
ở trước
ở tù