Vietnamese - Pacohốc rừng
ống
ống chân
ống điếu
ống đựng nước
ống sậy
ống tên
ống tiêu
ống tiêu ống sáo
ống xì đồng