Vietnamese - Pacoh


ư


ưa lại thức ăn
ưng
ưng (nhiều) ăn uống
ưng đi ma về sợ
ước
ước (cơm-)
ước chừng
ước hết
ướp
ướp muối
ướt lắm