Vietnamese - Pacoh


ơ


ơi (xin năn nỉ)
ơn
ơn huệ
ơn nghĩa