Vietnamese - Pacoh


đ


đã
đá bàn
đá cẩm-thạch
đã có
đá cuội
đá hoa-cương
đá lửa
đá lứa
đá mã não
đá mã-não
đá nam-châm
đá nhiều và lởm chởm
đá quý
đá sỏi
đá than, liêng
đã thuần hoá
đá tường
đá tường thành
đặc, dăy
đài
đái
đại diện
đám
đâm
đấm
đậm
đâm (cá)
đâm chồi
đầm đất
đám động vật nuôi
đâm lại
đám ma lần thứ hai
đâm rễ