Vietnamese - Pacoh


ý


ý (muốn)
ý chí
ý kiến ngược lại
ý muốn
ý nghĩ
ý nghĩa