Pacoh - English


a


achưng [ʔacɯːŋ] vt instruct; advise chỉ dận; dạy; đào tạo; khuyên recp: rchưng 3.6. Teach. 3.3.3.2. Advise
achưng ve [ʔacɯːŋ wɛː] vt instruct; advise chỉ dận; dạy; đào tạo; khuyên Binomial (cmpd)
acláh [ʔaklah] vt free; set free; cause to escape thả Yang Rbang acláh do cláh te ân diêiq túh. God frees them to escape from difficulty. rt-v: cláh
aclang [ʔaklaːŋ] vs permanent vĩnh cửu Dúng xu aclang lalứh. A permanent home. ant: idơ
aclang lalứh [ʔaklaːŋ lalɯh] vs permanent vĩnh cửu Binomial (cmpd)
aclân [ʔaklɤn] vt rescue giải cưu cf: arôq 2.
aclou [ʔaklṵː] n small catfish alêr cl: lám; spec: boaiq aclou; pk dial.: aclô cf: angiêt. 1.6.1.5. Fish
aclóuq aleq [ʔaklṵʔ ʔalɛːʔ] vi tired out for nothing, e.g., went on “wild goose chase” mệt Binomial (cmpd, redup)
aclu [ʔakluː] n edible root củ 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
aclu api [ʔakluː ʔapiː] n turnip; beet củ cải 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant Binomial (cmpd)
acraiq [ʔakraːjʔ] pk vt curse rủa pl dial.: chao anôi 4.9.4.4. Curse. 4.9.4.1. Sorcery. 2.5.5. Cause of disease
acrang crúh [ʔakraːŋ kruh] Pronunc.Variant of crang ngcrúh millipede con cuốn chiếu
acrây [ʔakrɤj] n period of time thời gian 8.4.1. Period of time
acreic [ʔakrḭːk] n parakeet; love bird vẹt nhỏ spec: atiêt acreic, achéiq acreic; pk dial.: atiêt acrec 1.6.1.2. Bird
ada [ʔadaː] pk prep Dative to/for thế cho A–aq taran nheng ada án. Crow painted carefully to him. pa pc pl dial.: ado 9.2.4. Prepositions, postpositions. 9.5.1.1. Beneficiary of an event. 9.5.3.2. Recipient (of a patient). 9.5.3.1. Beneficiary (of a patient)
adáh [ʔadah] vt fear; be fearful, be afraid of sợ Do lư adáh cuxéinh. He’s very afraid of snakes. Do adáh pôc. He’s afraid to go. syn: ant: dáh 1cf: carân. 3.4.2.4. Afraid
aday [ʔadaj] pro to me (in reported speech) cho tôi [1SG Dative-quoted] cf: acư. 9.2.3. Pronouns
adâh₁ [ʔadɤh] prt only; at all; completely; go ahead thôi Ndóung ân yôl uih ngkếh idứh, kếh ngai xear trâm adâh tốq daq. When there was still fire, they got down under the water, wallowing completely in the water. Idứh lâyq bôn amứng uxứp, u–át adâh, u–át nhóung ntréinh. Previously didn’t have bark clothing to put on, he lived bare, he was watching lice (bare chested).
adâh₂ [ʔadɤh] prep dative to; of; for cho Inha avaih chom kiên adâh acrây he. You don’t know the authority of our Vietnamese. A–ây ndo cán Khál--pưt padoq, adáh adâh tông day nnâh tangcóng tangcoang dyê amoq. Like mother of Khal--large goiter, afraid to say I’m a married man, sister. [Assumed to be inalienably poss’d form of ado. ] cf: apâh., ado 1. 9.2.4. Prepositions, postpositions. 9.5.3.2. Recipient (of a patient)
adéh [ʔadɛh] n cooking pot cái nồi cl: lám cf: a–ơng. 5.2.1.3. Cooking utensil
adéh achóq [ʔadɛh ʔacɔʔ] n pottery bowl for cooking rice nôi đất, om cl: lám 5.2.1.3. Cooking utensil Binomial (cmpd)
adéh che [ʔadɛh cɛː] n teapot nồi trà cf: adéh daq. 5.2.1.3. Cooking utensil Binomial (cmpd)
adéh daq [ʔadɛh daːʔ] n tea kettle ấm nước cf: adéh che. 5.2.1.3. Cooking utensil Binomial (cmpd)
adéh kixong [ʔadɛh kisɔːŋ] n cooking pot cái nổi cl: lám 5.2.1.3. Cooking utensil Binomial (cmpd)