Pacoh - English


a


achou [ʔacṵː] vt return something mang về
achouq [ʔacṵːʔ] n baby; newborn; infant con bé mới sơ sinh Acay ân tamme carnean; acay ân a–ang. A newborn; an infant. pk dial.: carlơi 4.1.9. Kinship
achóuc [ʔacṵk] vs fall short thiếu; không dủ [Aim for target, but hit low.] syn: nchóucant: ticouiq
achóui [ʔacṵj] n penis (impolite) dương vật syn: cudut, achây 1.6.2. Parts of an animal
achô [ʔacoː] pa; pk vi cause to return đêm về pl dial.: achou
achoa [ʔacṵa] n shore along the sides of a river or valley bờ spec: achoa daq, achoa clúng cf: parnóuh. 1.3.1.5. Island, shore
achơ [ʔacɤː] vs foolish; simple; ignorant; stupid; idiot; crazy ngu dại; ngốc; điên caus: pichơ cf: achơ ngơuq. 3.2.1.4. Stupid
achơ angúng [ʔacɤː ʔaŋuŋ] vs foolish; simple; ignorant; stupid; idiot; crazy ngu dại; ngốc; điên Binomial (cmpd)
achơ a–ơu [ʔacɤː ʔaʔɤːw] vs foolish; simple; ignorant; stupid; idiot; crazy ngu dại; ngốc; điên Binomial (cmpd)
achơ a–úng [ʔacɤː ʔaʔuŋ] vs foolish; simple; ignorant; stupid; idiot; crazy ngu dại; ngốc; điên Binomial (cmpd)
achơ ngơuq [ʔacɤː ŋɤːwʔ] vs stupid; ignorant, dull-witted, mentally retarded ngù; dốt nát cf: achơ. Binomial (cmpd)
achui₁ [ʔacuːj] n small back basket gùi nhỏ cl: lám cf: achoiq.
achui₂ [ʔacuːj] pa n large-back-basket gùi lớn pl dial.: achoiq
achul [ʔacuːl] n kind of tree used to poison fish loại cây cf: truôh., achuôl. 1.5.1. Tree
achúh₁ [ʔacuh] n waterfall thác nước spec: daq achúh 1.3.2. Movement of water
achúh₂ [ʔacuh] vt entrust; commend; hand over phó thác
achúh₃ [ʔacuh] pk n.kin great great grandfather ông sơ cpart: ayán; pa dial.: acheh cf: achiêc., a–ám. 4.1.9. Kinship pl
achúh ahu [ʔacuh ʔahuː] vs steep, rugged, difficult to go cực, khó đi Binomial (cmpd, redup)
achúh dyoun [ʔacuh ʄṵːn] vt entrust; commend; hand over phó thác Binomial (cmpd)
achúng tróh [ʔacuŋ trɔh] vi everyone gathers together nhóm lại (cmpd)
achúq [ʔacuʔ] pk vt light; set; start (a fire) đốt Án your ticu, achai achúq uih. He sat up and brother lit a fire. pl dial.: beit
achuôih [ʔacuəs] n.kin great grandfather ông cố; cụ (ông) cl: náq; cpart: achêh, acáq cf: achiêc., a–ám., chuôih., avốq. 4.1.9. Kinship pa
achuôih acheih [ʔacuəs ʔacḭːh] n.kin ancestors tổ tiên syn: acheh achoh 4.1.9. Kinship Binomial great-grandfather great-grandmother (cmpd, redup)
achuôl [ʔacuəl] n large vine that poisons fish cây lay hay cl: ntrayh; spec: ntôm achuôl cf: truôh., achul. 1.5. Plant. 2.5.3.2. Poison
achuôn [ʔacuən] vt encourage; flatter động viên; khích lệ [By praising good work.] syn: páh tupưq,